Młodzieżowa Akcja Multimedialna

 
2013-10-17

Młodzieżowa Akcja Multimedialna

Nasza biblio­teka jako jedna z 20 biblio­tek publicznych z róż­nych woje­wództw weź­mie udział w nowej edy­cji pro­jektu Mło­dzie­żowa Akcja Mul­ti­me­dialna (MAM), reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Nowe Media. Za pośrednictwem biblioteki zostaną zor­ga­ni­zo­wane warsz­taty medialne, któ­rych uczest­nicy – uczniowie gimnazjum będą two­rzyć wła­sne mul­ti­me­dialne publi­ka­cje, a także wezmą udział w wide­okon­fe­ren­cjach z dzien­ni­ka­rzami i eks­per­tami w dzie­dzi­nie mediów.

Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie znaj­duje się na stro­nie Mło­dzie­żowa Akcja Mul­ti­me­dialna zapra­sza biblio­te­karki i biblio­te­ka­rzy z całej Polski!

 

MBP Proszowice
 
KATALOG ON-LINE PiMBP PROSZOWICE
Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16 32-100 Proszowice woj. małopolskie
tel.: 12 386-02-00 fax: 12 386-02-00 email: mbpproszowice@o2.pl
mbpproszowice@gmail.com
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8