Regulamin korzystania z wypożyczalni

 

 

 • Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.
 • Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy stali mieszkańcy, osoby pracujące lub uczące się na terenie powiatu proszowickiego.
 • Osoby, które nie spełniają powyższego wymogu uzyskują prawo do korzystania z Wypożyczalni po opłaceniu kaucji, której wysokość ustala Dyrektor biblioteki.
 • Przy zapisie należy okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki oraz złożyć na karcie zapisu zobowiązanie do przestrzegania regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 • Osoby niepełnoletnie muszą przy zapisie przedłożyć poręczenie rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do pięciu woluminów.
 • Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 1 miesiąca. Możliwe jest przedłużenie terminu wypożyczenia, kiedy na dane dzieło nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu dzieła przed upływem terminu.
 • Czytelnik zobowiązany jest ostrożnie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi i chronić je przed zniszczeniem.
 • Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan dzieła przed jego wypożyczeniem. Książka poważnie uszkodzona nie powinna być wypożyczona.
 • Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą następujące konsekwencje:
  • Indywidualne upomnienie na piśmie, którego koszt ponosi czytelnik
  • Zastosowanie sankcji finansowych przez obciążenie zalegającego ze zwrotem materiałów bibliotecznych - za przekroczenie terminu zwrotu po 1 zł. za każdy tydzień
  • Czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z wypożyczalni
 • W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest:
  • Odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania lub
  • Wykonać lub zapłacić za wykonanie kserokopii wraz z kosztami oprawy dzieła, którego nabycie nie jest aktualnie możliwe lub
  • Dostarczyć inne dzieło (dzieła) znajdujące się w sprzedaży i poszukiwane przez Bibliotekarkę lub
  • Zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubione albo zniszczone dzieło w wysokości określonej przez Dyrektora Biblioteki na podstawie analizy
 • Czytelnik odpowiada za każdą szkodę wynikłą ze zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych, z wyjątkiem przypadków wywołanych okolicznościami niezależnymi od niego.
 • Od postanowień niniejszego regulaminu przysługuje możliwość odwołania do władz lokalnych.
 • Powyższy tekst stanowi wyciąg z Regulaminu korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach.

 

Katarzyna Wawrzeń
KATALOG ON-LINE PiMBP PROSZOWICE
Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
ul. Rynek 16 32-100 Proszowice woj. małopolskie
tel.: 12 386-02-00 fax: 12 386-02-00 email: mbpproszowice@o2.pl
mbpproszowice@gmail.com
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8